LLei de transparčncia

Per donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern; a la Llei 19/2014 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i a la Llei 21/2014, del 29 de desembre del Protectorat de les fundacións i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, fem públic a la nostra web la següent informació:


INFORMACIÓ INSTITUCIONAL  • Nº de Registre: 705 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya


Finalitat de la Fundació Barcelona OlímpicaÒrgans de GovernMarc Normatiu  • Normativa catalana pròpia de les Fundacions: 


Llei 21/2014, del 29 de desembre del Protectorat de les fundacións i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública


Llei 19/2014 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern


Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.


Llei 7/2012, de 15 de Juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya en relació a les persones jurídiques i la resta de disposicions complementàries.


Decret 259/2008, de 23 de Desembre, pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  • Normativa espanyola: 


Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Ley 50/2002 26 de diciembre de Fundaciones.


Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo


INFORMACIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA  • Retribucions percebudes pels màxims responsables de l'entitat:


"Els càrrecs dels patrons són gratuïts, segons l’article 14è dels Estatuts de la Fundació."


PressupostosMemòries econòmiquesMEMÒRIA ANUAL D'ACTIVITATS

CONVENIS I SUBVENCIONS"Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Olímpica per a la gestió i explotació del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch."


PERFIL DEL CONTRACTANT


Les instruccions no estan en vigor pels contractes iniciats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, és a dir, a partir del 9 de març de 2018.